Кафедра фінансів,
обліку і аналізу

Про нас

Кафедра фінансів, обліку і аналізу утворена у 2016 році шляхом реорганізації на основі об’єднання двох кафедр – кафедри фінансів та кафедри обліку і аудиту. Кафедра фінансів була заснована у 2002 році, до розвитку кафедри докладені зусилля Кухаренко Італіни Кирилівни, Микитюк Наталії Олегівни, Бондарчук (Колісник) Марії Костянтинівни, які у різні роки очолювали кафедру. Кафедра обліку і аудиту була створена 20 березня 2001 року, до розвитку кафедри доклали зусилля Полякова Л.М., Акіншина О.В., Бец М.Т., Свірська О.Б., Гавран В.Я. Випускники кафедри є конкурентоспроможними на ринку праці, успішними в підприємницькій діяльності та на державній службі, обіймають посади на підприємствах різних форм власності, у банківських установах, страхових компаніях та інших фінансових установах, в органах Державної фіскальної служби, Державної аудиторської служби України, Державної казначейської служби України.

Кафедра фінансів, обліку і аналізу здійснює підготовку бакалаврів у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальностями 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 071 «Облік і оподаткування» за денною та заочною формами навчання, а також молодших спеціалістів за спеціальностями 5.03050801 «Фінанси і кредит», 5.03050901 «Облік і аудит».

Фахівці, підготовлені за спеціальностями 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 071 «Облік і оподаткування» володіють комплексом знань в сфері державних і місцевих фінансів, банківської і страхової справи, грошового обігу, фінансового менеджменту, ринку цінних паперів, обліку і оподаткування.

Підготовка фахівців має широкий міжгалузевий профіль, що дозволяє здійснювати професійну діяльність у різних сферах економіки і державного управління фінансами.

Кафедра у 2018 році започатковує підготовку магістрів за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Кафедра фінансів, обліку і аналізу виконує кадрові, технологічні та організаційні вимоги діяльності у сфері вищої освіти, зокрема, щодо підготовки фахівців за другим рівнем вищої освіти. Гарантом освітньої програми буде к.е.н., професор Лапішко Марія Львівна, штатними працівниками кафедри є 12 кандидатів економічних наук, тематика наукової роботи яких відповідає спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Штатними працівниками кафедри є науково-педагогічні працівники, які є визнаними професіоналами з досвідом управлінської роботи за фахом (к.е.н., професор Лапішко М.Л., к.е.н., доц. Кльоба Л.Г., к.е.н., доц. Добош Н.М.). На умовах сумісництва до навчального процесу залучені 3 доктори економічних наук, професори.

Випускники можуть працювати у сфері грошового посередництва, фінансового лізингу; банківських послуг; ризикового страхування; страхування життя та заощаджень; недержавного пенсійного страхування; біржової діяльності; в допоміжній діяльності у сфері обліку, фінансів, банківської справи та страхування, а також започатковувати власний бізнес.

Випускники кафедри є конкурентоспроможними на ринку праці, успішними в підприємницькій діяльності та на державній службі, обіймають високі посади керівників і провідних фахівців на підприємствах різних форм власності, у банківських установах, страхових компаніях та інших фінансових установах, в органах Державної фіскальної служби, Державної аудиторської служби України, Державної казначейської служби України.

Освітні програми

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ФАХОВЕ СПРЯМУВАННЯ СТУДЕНТІВ-ФІНАНСИСТІВ

Студенти спеціальності 072 «Фінанси, банківська права та страхування» отримують теоретичні знання та практичні навички з вирішення питань:

 • управління процесами формування і використання державних фінансових ресурсів. Вони будуть здатні розробляти і втілювати стратегічну і тактичну державну фінансову політику в умовах ринкових відносин, розробляти варіанти управлінських рішень з питань фінансової діяльності на рівнях регіону, галузі, держави. Фахівці будуть затребувані для економічної, організаційно-управлінської, аналітичної, науково-дослідної роботи в органах державного управління, зокрема Рахункової палати, Міністерства фінансів, у територіальних фінансових органах, у контролюючих фінансових органах, у державних позабюджетних фондах;
 • щодо функціонування фінансового ринку, а також формування практичних навичок у сфері страхової, фінансової, інвестиційної діяльності фінансових посередників;
 • застосування сучасних методів фінансового управління, методів аналізу і вмінням прогнозувати фінансово-економічні ситуації. Фахівці зможуть працювати на державних, приватних, спільних підприємствах, у господарських товариствах різних видів економічної діяльності.

Студенти здатні виконувати організаційно-управлінську та інформаційно-аналітичну роботу у таких сферах: грошово-кредитна система; фінансова діяльність підприємств та організацій; оподаткування підприємств; діяльність підприємств, установ, організацій на фінансовому ринку; організування банківської справи, банківські операції та їх проведення; біржові операції банків; валютне регулювання; оподаткування; організування моніторингу податкової служби; страхування, облік та аналіз діяльності страхових організацій; фінансовий менеджмент; організування та вдосконалення інформаційних систем на підприємствах, у комерційних банках, фінансових органах, органах податкової та митної служб.

Первинною посадою для фахівців даного профілю є економіст, який може виконувати такі функції: розроблення проектів фінансового забезпечення інноваційних, інвестиційних та виробничих програм, бізнес-планів підприємства; підготовка фінансових та банківських документів із платежів та зобов’язань підприємств, фізичних осіб; складання фінансових звітів; аналіз фінансового стану.

Переваги навчання за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування»:

 • сучасна якісна вища освіта за універсальною спеціальністю в одному з найкращих ВНЗ України;
 • забезпечуємо студентів гуртожитком;
 • забезпечуємо практику та стажування, а кращим студентам – працевлаштування; є державне замовлення на підготовку фахівців;
 • можливість участі у міжнародній академічній мобільності;
 • навчання у «європейській столиці» - м. Львові, в особливому культурному, освітянському, молодіжному середовищі.

ОР "БАКАЛАВР"

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 07 «Управління та адміністрування»
Кваліфікація: бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування
Тривалість навчання: 4 роки – на базі повної загальної середньої освіти 2 / 3 роки – на базі ОКР «Молодший спеціаліст»
Освітня програма: «Фінанси, банківська справа та страхування»
Мета освітньої програми: надання студентам знань щодо фінансової системи та фінансової політики держави, планування, аналізування та контролювання руху фінансових ресурсів; призначення фінансового ринку, особливостей фінансової роботи в інститутах фінансового ринку, формування вмінь та практичних навичок у сфері страхової, банківської, фінансової та інвестиційної діяльності, управління фінансовими ризиками, застосування сучасних фінансових інструментів, оптимізації інвестиційного портфеля; підготовка студентів для подальшого працевлаштування за обраною спеціальністю.
Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: загальна освіта з фінансів, банківської справи та страхування. Акцент робиться на формуванні професійних знань, аналітичних, комунікативних, організаторських навичок інтегративного вирішення завдань у сфері фінансів, банківської справи і страхування. Освітня програма містить дві практичні лінії з поглибленою спеціальною підготовкою «Управління фінансовими ресурсами» та «Фінансовий ринок». Випускники можуть працювати у сфері грошового посередництва, фінансового лізингу; банківських послуг; ризикового страхування; страхування життя та заощаджень; недержавного пенсійного страхування; біржової діяльності; в допоміжній діяльності у сфері фінансів, банківської справи та страхування, а також започатковувати власний бізнес.
Інтегральна компетентність -здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в ході професійної діяльності у галузі фінансів, банківської справи та страхування або у процесі навчання, що передбачає застосування окремих методів і положень фінансової науки та характеризується невизначеністю умов і необхідністю врахування комплексу вимог здійснення професійної та навчальної діяльності.
До реалізації програми залучається не менше 60% науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та/або вченими званнями. Науково-педагогічні працівники один раз на п’ять років проходять стажування.
Використання комп’ютеризованих класів, проекційної техніки, спеціалізованих лабораторій, стендів та наочних посібників, віртуального навчального середовища Національного університету «Львівська політехніка» та авторських розробок науково-педагогічних працівників, ІТ та спеціалізованого програмного забезпечення: MS Excel, Project Expert, 1С, АРМ.
Читати більше

ОР "МАГІСТР"

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 07 «Управління та адміністрування»
Кваліфікація: магістр з фінансів, банківської справи та страхування
Тривалість навчання: 1,4 роки – на базі ОР «Бакалавр»
Освітня програма: «Фінанси, банківська справа та страхування»
Мета освітньої програми: формування програмних (загальних та професійних) компетентностей, передових теоретичних та методологічних знань, розуміння законодавчої бази, професійних вмінь та навичок, що дозволять студентам спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» вирішувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері управління фінансами.
Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: акцент робиться на формуванні професійних знань, аналітичних, комунікативних, організаторських навичок інтегративного вирішення завдань у сфері фінансів, банківської справи і страхування з поглибленою спеціальною підготовкою у сфері управління фінансово-економічною, організаційною, контрольно-аналітичною діяльністю територіальних громад.
Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з фінансів, банківської справи, страхування та орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: фінансовий менеджер, фінансовий аналітик, фінансовий консультант, управлінець у сфері місцевих фінансів, управлінець у сфері інвестування та просторового розвитку.
Освітньо-професійна програма має дві практичні лінії – фінанси територіальних громад та управління фінансовими послугами. Обсяг освітньо-професійної програми 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1,5 роки. До розробки долучилися наукові працівники, докторанти державних установ «Інститут регіональних досліджень ім. М. Долішнього» та «Інститут економіки та прогнозування» НАН України, які беруть участь у підготовці та реалізації програми децентралізації влади у Львівській області.
Інтегральна компетентність - здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у професійній діяльності або у процесі навчання у сфері фінансів, банківської справи та страхування, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.
80% науково-педагогічних працівників, задіяних до викладання професійно-орієнтованих дисциплін зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» мають наукові ступені та вчені звання. Частка лекційних годин науково-педагогічних працівників з практичним досвідом роботи складає більше 15%.
Читати більше

ОКР "МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ"

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 07 «Управління та адміністрування»
Кваліфікація: молодший спеціаліст з фінансів, банківської справи та страхування
Тривалість навчання: 3 роки – на основі базової загальної середньої освіти
Освітня програма: «Фінанси, банківська справа та страхування»
Мета освітньої програми: надання студентам знань щодо економічної системи держави, побудови фінансової системи, формування практичних навичок для роботи на первинних посадах у фінансових підрозділах підприємств, організацій, установ, органах державної влади та управління, у фінансових установах.
Читати більше

Працівники кафедри

Гориславець Павло Анатолійович

завідувач кафедри ФОА, к.е.н., доцент

Лапішко Марія Львівна

професор кафедри, гарант ОПП за другим (магістерським) рівнем ВО, к.е.н., професор

Кльоба Лев Гнатович

доцент кафедри, гарант ОПП за першим (бакалаврським) рівнем ВО, к.е.н., доцент

Садура Оксана Борисівна

доцент кафедри, к.е.н., доцент

Волошин Орися Павлівна

доцент кафедри, к.е.н.

Горбова Христина Володимирівна

доцент кафедри, к.е.н.

Данилків Христина Петрівна

доцент кафедри, к.е.н.

Добош Назар Миколайович

доцент кафедри, к.е.н.

Щербан Ореста Ярославівна

доцент кафедри, к.е.н.

Гембарська Наталія Євгенівна

старший викладач кафедри, к.е.н.

Фаринович Ірина Володимирівна

старший викладач кафедри, к.е.н.

Плотніченко Ірина Богданівна

старший викладач кафедри

Куцик Марія Романівна

асистент кафедри

Алєксєєв Ігор Валентинович

професор кафедри (за сумісництвом), д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів

Наукова діяльність

Наукова робота НПП кафедри є важливою складовою освітнього процесу. Працюючи над дисертаційними роботами, науковими статтями, готуючись до виступу на конференціях, викладачі підвищують свій науковий потенціал, вдосконалюють знання, підвищують рівень викладацької майстерності, засвоюють новітні інтерактивні технології викладання спеціальних дисциплін, що дає змогу більш чітко та послідовно викладати лекційний та практичний матеріал. Стратегія наукової роботи НПП конкретизована у таких завданнях:

 • Активізування публікаційної активності та якості статей
 • Відповідність напрямів наукових досліджень НПП освітнім компонентам та тематиці НДР
 • Супровід студентських наукових пошуків
 • Наукові стажування за кордоном

Стратегія позанавчальної роботи із здобувачами вищої освіти: стимулювати ініціативність студента як основу саморозвитку. Акцент на проведення конкурсів між студентськими колективами різних ВНЗ / курсів / освітніх програм, бізнес-ігри.

Наукові напрями кафедри


 • «Розвиток фінансово-кредитних відносин в умовах глобалізаційних трансформацій». Керівник - к.е.н. доц. Гориславець П.А. Номер держреєстрації - 0114U005251. Результати виконання: теоретичні і практичні рекомендації відображені у наукових публікаціях викладачів кафедри, зокрема у монографії, 15 статтях у виданнях, що входять до наукометричних баз даних та закордонних виданнях.
 • «Проблеми обліку, аналізу і аудиту в сучасних умовах господарювання». Керівник -к.е.н., доц. Гавран В.Я. Номер держреєстрації - 0114U001247. Результати виконання: опубліковано 8 статей у періодичних наукових фахових виданнях, з них 5 одноосібно і 2 у наукових виданнях, що входять до наукометричних баз даних.
 • «Теорія та практика розвитку фінансової системи в умовах четвертої промислової революції». Номер держреєстрації - 0120U100026, 01.12.2019 - 31.12.2023.

Цікаві заходи кафедри

Публікації науково-педагогічних працівників кафедри

Партнери

ПАТ АСК «Дністер»

ПрАТ СК «ПЗУ Україна»

ПрАТ «АСК «ІНГО Україна»

ПрАТ СК «Уніка»

АТ «Ощадбанк»

ПАТ КБ «Приватбанк»

ПАТ АКБ «Львів»

Львівська міська рада

Рахункова палата України, територіальне управління по Волинській, Львівській, Рівненській та Тернопільській областях, м. Львів

Бази практик

 • АБ «Укргазбанк»
 • ПАТ АКБ «ТАС»
 • ПАТ КБ «Приватбанк»
 • ПАТ «Кредобанк»
 • ПАТ АКБ «Львів»
 • ПАТ «ПУМБ»
 • АТ «Ощадбанк»
 • АТ «ОТП Банк»
 • ПАТ «Мегабанк»
 • ПАТ «Укрсоцбанк»
 • ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»
 • ПрАТ «АСК «ІНГО Україна»
 • ПрАТ СК «Брокбізнес»
 • ПрАТ СК «ПЗУ Україна»
 • ПАТ СК «Дністер»
 • ПрАТ СК «Уніка»
 • АТ СК «АХА Страхування»
 • Долинська районна державна адміністрація
 • Львівська міська рада
 • Рахункова палата України, територіальне управління по Волинській, Львівській, Рівненській та Тернопільській областях, м. Львів
 • ПАТ «Львівський інструментальний завод»
 • ПАТ «Концерн Галнафтогаз»
 • ПАТ «Кохавинська паперова фабрика»
 • ПрАТ «Компанія Ензим»
 • ТзОВ Львівське АТП – 14631
 • ДП «Львівський облавтодор»
 • НГВУ «Бориславнафтогаз» ПАТ «Укрнафта»
 • НГВУ «Долинанафтогаз» ПАТ «Укрнафта»
 • ПАТ «Концерн-Електрон»
 • ПАТ «Мультиплекс-Холдинг»
 • ПАТ «Укрзалізниця» РФ «Львівська залізниця» ВП «Моторвагонне депо Львів»
 • ПАТ «Львівський холодокомбінат»
 • ПрАТ «Концерн Хлібпром»
 • ПрАТ «Львівський електроламповий завод «Іскра»
 • Державне підприємство «Боринське лісове господарство»
 • ДП «Рава – Руське лісове господарство»
 • Корпорація будівельних підприємств «Карпатбуд»
 • ПАТ «Галичфарм»
 • ПАТ «Коломийське заводоуправління будівельних матеріалів»
 • ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «СВІТОЧ»
 • ТОВ «Фокстрот»
 • АТ «ОТП Банк»
 • ЛМКП «Львівтеплоенерго»
 • ПАТ «Укрпошта»
 • ДП «Турківське лісове господарство»
 • КП «Управління водопровідно-каналізаційного господарства»
 • ПАТ «Бібльос»
 • ПАТ «Карлсберг Україна»
 • ПАТ «Галичфарм»
 • ПАТ «Львівгаз»
 • ТОВ «Корпорація Альянс Сервіс»
 • ТОВ «Т.В.Д»
 • Філія ТОВ «Нестле Україна «Нестле Бізнес Сервіс в Європі»
 • ТОВ «Галицький пекар»
 • Фермерське господарство «Ольвія»
 • ТОВ «Максимум-капітал»
 • ТОВ «МАРЕКС.ЮЕЙ»
 • ЦКС «Анісія»