Кафедра
економіки та
маркетингу

Про нас

Кафедра економіки і маркетингу (ЕКМ) сформована у 2016 році шляхом реорганізації на основі об’єднання трьох кафедр – «Загальноекономічної підготовки та маркетингу», «Міжнародної економіки» та «Гуманітарної підготовки», які було створено в ІППТ у 2000 році.

Кафедра економіки і маркетингу здійснює підготовку бакалаврів у галузі знань 07«Управління та адміністрування» за спеціальністю 075 «Маркетинг» денної та заочної форм навчання, забезпечує викладання фундаментальних загальноекономічних та гуманітарних дисциплін для інших спеціальностей ліцензованих в інституті. При кафедрі діють 2 циклові комісії для організації підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» спеціальності «Маркетинг»: циклова комісія гуманітарних дисциплін та циклова комісія спеціальності «Маркетинг».

Зміст підготовки фахівців кафедрою ЕКМ орієнтований на потреби ринку праці, впровадження інноваційних методів навчання, поєднання навчальної та наукової роботи, вдосконалення практичної складової підготовки студентів, розвиток креативного мислення.

Випускники кафедри є конкурентоспроможними на ринку праці, успішними в підприємницькій діяльності та державній службі, обіймають управлінські посади або провідних фахівців на підприємствах різних форм власності незалежно від галузевого спрямування, а також в організаціях або установах:

 • промислових, посередницьких та торгівельних підприємствах;
 • банках, страхових компаніях;
 • біржах (товарних, валютних, фондових, цінних паперів),
 • інвестиційних та рекламних компаніях;
 • консалтингових фірмах;
 • агенціях з надання аналітично-дослідницьких послуг тощо.

Після успішного завершення навчання наші випускники-маркетологи можуть працювати:

 1. Керівниками з логістики та збуту (директор з маркетингу, комерційний директор, директор з матеріально-технічного постачання).
 2. Фахівцями на таких посадах:
  • маркетолог;
  • маркетинг-аналітик;
  • маркетолог із розвитку регіону (місто, область);
  • менеджер з маркетингу;
  • проектний менеджер;
  • менеджер з трейд-маркетингу;
  • маркетолог із продажу онлайн продуктів (візуальної реклами);
  • PR-менеджер;
  • SMM-маркетолог;
  • SMM-копирайтер, рерайтер, таргетолог;
  • контекстолог (Google Ads, Prom.ua);
  • контент-маркетолог;
  • супервайзер (food, FMCG);
  • мерчандайзер по роботі з клієнтами сучасної торгівлі;
  • адміністратор сайту;
  • бренд-менеджер;
  • економіст зі збуту;
  • економіст із ціноутворення;
  • фахівець з методів розширення ринків збуту;
  • фахівець зі зв’язків із громадськістю та пресою;
  • фахівець-аналітик із дослідження товарного ринку;
  • брокер;
  • дилер;
  • товарознавець, тощо.

Освітні програми

Бакалавр

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 075 Маркетинг
Галузі знань 07 Управління та адміністрування
Кваліфікація: Бакалавр з маркетингу
Читати більше

Фаховий молодший бакалавр

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА

за спеціальністю 075 Маркетинг
(5.03050702 “Комерційна діяльність”)
Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з маркетингу 
Читати більше

Працівники кафедри

Ангелко Ірина Володимирівна

к.е.н., в.о. завідувача кафедри

Фещур Роман Васильович

к.е.н., професор, професор

Батьковець Наталія Олегівна

к.е.н., доцент, доцент

Гринаш Лілія Петрівна

к.е.н., старший викладач

Колінко Наталія Орестівна

старший викладач

Лех Ірина Анатоліївна

к.е.н., старший викладач

Лисяк Наталія Михайлівна

к.е.н., доцент, доцент

Орищин Іван Степанович

старший викладач

Особа Ольга Антонівна

старший викладач

Цубов Леонід Володимирович

к.іст.н., доцент, доцент

Чорна Ірина Іванівна

к.пед.н., асистент

Наукова діяльність

Кафедра ЕКМ здійснює роботу за науковим напрямом «Актуальні проблеми економіки і маркетингу, формування ефективної моделі господарської системи в умовах євроінтеграційних перетворень» (02.2020 -12.2024); галузь застосування 72.20 «Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук». Державний реєстраційний номер 0120U100957 від 24.02.2020 р.

Науково-педагогічний персонал кафедри активно поєднує викладацьку роботу із науковою діяльністю, що сприяє підвищенню рівня ефективності навчального процесу, удосконаленню змісту навчання із урахуванням сучасного стану та актуальних проблем соціально-економічного розвитку України, здійснення досліджень розвитку економічних процесів і явищ, формування маркетингової стратегії поведінки підприємства на ринку, впровадженню передових форм навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців, покращенню методики викладання тощо.

 • Урбаністика та просторова економіка
  (к.е.н., доц. Лисяк Н.М., к.е.н. Олексюк Г.В., к.е.н. Попадинець Н.М., к.е.н.Пастернак О.І.);
 • Актуальні проблеми економіки і маркетингу, формування ефективної моделі господарської системи в умовах євроінтеграційних перетворень
  (к.е.н., доц. Батьковець Н.О., к.е.н. Ангелко І.В., к.е.н. Лех І.А., ст.викл. Колінко Н.О., ст.викл. Івашків В.О., ст.викл. Самотій Н.С.).
 • Дослідження теоретичних та прикладних аспектів соціально-гуманітарного розвитку України
  (к.і.н., доц. Цубов Л.В., к.і.н., доц. Божко Н.М., к.п.н., асист. Чорна І.І., ст.викл. Орищин І.С., ст.викл. Особа О.А.).

Для забезпечення оптимального поєднання науково-дослідного та навчально-виховного процесу кафедри заплановано:

 • посилення зв’язків із підприємствами та організаціями як потенційними роботодавцями для випускників кафедри;
 • посилення роботи з підготовки і публікації результатів наукових досліджень у міжнародних наукових журналах, що входять до наукометричних баз даних;
 • поглиблення співпраці з провідними вченими інших науково-дослідних, проектних і освітніх закладів України за напрямами наукових досліджень кафедри;
 • участь в організації та проведенні Всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій;
 • налагодження міжнародної співпраці та виконання спільних міжнародних наукових проектів, забезпечення участі працівників кафедри в роботі міжнародних конференцій.

Партнери

ТОВ «Вікнарьофф Львів»

ТОВ «Зубра-Центр»

ТОВ «Іннеті Інновації»

ТОВ «Фінарт капітал інвест»

ПП «Е Ван Логістик Сервіс»

Львівська міська рада

Антимонопольний комітет України, Львівське обласне територіальне відділення

Бази практик

 • ТОВ «Вікнарьофф Львів»
 • ТОВ «Зубра-Центр»
 • ТОВ «Іннеті Інновації»
 • ТОВ "Альянс Маркет"
 • ДП «Арена Львів»
 • ТОВ «Фінарт капітал інвест»
 • ТОВ «Гербор-холдінг»
 • ТОВ «ПМ Бізнес Солюшн»
 • ТОВ «Ольвія Гранд»
 • ТзОВ «Самбірський молокозавод»
 • ПП «Е Ван Логістик Сервіс»
 • ТОВ «Галпак»
 • Антимонопольний комітет України, Львівське обласне територіальне відділення
 • ТОВ «Торгівельно-виробнича компанія «Львівхолод»
 • ТзОВ «Леоні Ваерінг Системс УА ГмБХ
 • ПП «ДЕФКОН»
 • ТОВ «ГЕФЕСТ+»
 • ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», Львівська обл., м. Моршин
 • ТОВ «Холдинг емоцій «!FEST»