Про інститут

Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка»створений наказом Львівської політехніки від 28.05.2010р. № 83-10 на виконання наказу МОН України №1122 від 10.12. 2009 р. «Про створення відокремленого структурного підрозділу Національного університету «Львівська політехніка» і проводить свою діяльність згідно зі Статутом Національного університету «Львівська політехніка» та ліцензією Міністерства освіти і науки України.. Інститут є правонаступником вищого навчального закладу недержавної форми власності, засновниками якого були НУ «Львівська політехніка», Вища школа бізнесу м. Новий Сонч (Польща) та De Paul університет м. Чикаго (США) у 1998 року.

За майже 20 років своєї діяльності Інститутом було підготовлено понад 4000 фахівців.

Усі ці роки натхненником освітніх інновацій, незмінним керівником навчального закладу є Хромяк Йосип Якович – к.т.н., доцент, Заслужений працівник освіти України, Відмінник освіти України. Автор понад 150 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі п’яти навчальних підручників і посібників та п’яти авторських свідоцтв на винаходи. Нагороджений бронзовою медаллю ВДНГ України за технологічну розробку.

В травні 2010 року наказом МОН України «Про створення Інноваційного навчально – науково – виробничого комплексу « Школа – Коледж – Університет – Підприємство» при НУ «Львівська політехніка» було експериментально започатковано ступеневу підготовку «молодший спеціаліст» – «бакалавр» - «магістр» на базі Інституту.

Інститут готує фахівців на денній і заочній формах навчання за освітньо- кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст», освітніми рівнями «бакалавр», «магістр» з чотирьох спеціальностей на основі ліцензій МОНУ: • 12 Інформаційних Технологій
  • 122 Комп'ютерні науки
   • освітній рівень "магістр"
   • освітній рівень "бакалавр"
   • ОКР "молодший спеціаліст"


 • 07 Управління та адміністрування
  • 072 Фінанси, банківська справа та страхування
   • освітній рівень "магістр"
   • освітній рівень "бакалавр"
   • ОКР "молодший спеціаліст"
  • 075 Маркетинг
   • освітній рівень "бакалавр"
   • ОКР "молодший спеціаліст"
  • 071 Облік і оподаткування
   • освітній рівень "бакалавр"
   • ОКР "молодший спеціаліст"

Навчання бакалаврів триває 4 роки. Наявність інтегрованих навчальних планів ступеневої освіти дозволяє випускникам Коледжу інноваційних технологій інституту навчатися за освітньою бакалаврською програмою протягом 2-х років.

В Інституті здійснюється півторарічна підготовка магістрів за спеціальностями:

 • 122 Комп’ютерні науки ОПП «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг»;
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування».

Діє чітка система профорієнтаційної роботи, яка спрямована на залучення до вступу у навчальний заклад молоді з усього Західного регіону. Найактивніше ця робота проводиться серед учнів м. Львова, сільських шкіл більшості районів Львівської, Івано-Франківської, Рівненської, Тернопільської областей.

Формуванням фундаментальних, гуманітарних та фахових компетенцій у здобувачів освіти забезпечує висококваліфікований науково-педагогічний колектив: 4 доктори наук, професори; 47 кандидатів наук. Якісний склад науково – педагогічного персоналу - 75%. Ряд науково-педагогічних працівників читають власні авторські курси, використовують інноваційні педагогічні підходи до викладання. Вони є відомими фахівцями у наукових колах.

За остання 5 років працівниками Інституту захищено 19 кандидатських і 1 докторська дисертація, 9 осіб отримали вчене звання доцента.

Результати наукових досліджень науково-педагогічних працівників Інституту за період 2010-2018 р.р. відображено у:

 • 3 монографіях;
 • 50 навчальних посібниках;
 • 2 підручниках;

понад 800 наукових публікаціях, з них 568 у фахових виданнях, зокрема 5 – у виданнях, що індексуються Scopus).

На базі Інституту успішно функціонує Центр моніторингу урбанізованих систем.

Важливу підтримку та допомогу у підвищенні кваліфікації викладачів та практичній підготовці студентів Інституту надають постійні партнери: «Софт – Серв», «Елекс», « Епам», банківські установи, страхові компанії та інші підприємства і організації м. Львова та області.

Навчальний процес в Інституті реалізовується в окремих корпусах, які розташовані у: м. Львові ( Вул. Горбачевського, 18). та у м. Дрогобичі ( вул. Січових Стрільців, 2). Тут створені сучасні умови для освітньої діяльності здобувачів освіти: комп’ютерні лабораторії, де розміщено понад 200 комп’ютерів, WI-FI, електронна база бібліотечного фонду, читальні зали, їдальня.
Студенти Інституту мають можливість розвивати свої особливі творчі та спортивні таланти у гуртках, художніх колективах та спортивних секціях, які створені і діють у НУ «Львівська політехніка».
Усі досягнення – це результат спільної злагодженої роботи колективу Інституту підприємництва та перспективних технологій, який спрямований на формування у молодого покоління навичок навчання протягом усього життя. Майбутнє Інституту твориться з орієнтацією на гасло:

«Через навчання до успіху!»

Керівництво

leadership

Хром'як Йосиф Якович

Директор

к.т.н., доцент, заслужений працівник освіти України, відмінник освіти України

Тел: 258-20-27
E-mail: dir.ippt@gmail.com

Слюсарчук Юрій Миколайович

Заступник директора

к.ф.-м.н., доцент, нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України

Тел: 258-26-76
E-mail: yslyusarchuk@ukr.net

leadership

Цубов Леонід Володимирович

Заступник директора

к.т.н., доцент, заслужений працівник освіти України, відмінник освіти України

Тел: 258-21-67
E-mail: Leonid.V.Tsubov@lpnu.ua

Кафедри

Інформаційних систем і технологій

Завідувач кафедри: Теслюк Василь Миколайович
Адреса: вул. Горбачевського, 18, 32-й н.к., кім. 506, 402
Телефон: (032) 258-24-75
E-mail: IST.dept@lpnu.ua, kist.ippt@gmail.com
Web-сайт: ippt.lp.edu.ua/departments/ist.php

Кафедра економіки і маркетингу

Завідувач кафедри: Лисяк Наталя Михайлівна
Адреса: вул. Горбачевського, 18, 32-й н.к., кім. 301, 408
Телефон: (032) 258-24-86
E-mail: EKM.dept@lpnu.ua
Web-сайт: ippt.lp.edu.ua/departments/ekm.php

Кафедра фінансів, обліку і аналізу

Завідувач кафедри: Гориславець Павло Анатолійович
Адреса: вул. Горбачевського, 18, 32-й н.к., кім. 308
Телефон: (032) 258-25-68
E-mail: FOA.dept@lpnu.ua
Web-сайт: ippt.lp.edu.ua/departments/foa.php

Деканат базової та повної вищої освіти

Декан: Лапішко Марія Львівна, к.е.н., професор
Адреса: вул. Горбачевського, 18, кім. 201, 106.
Номер телефону: (032) 258-21-06
Е-mail: mariia.l.lapishko@lpnu.ua

Фахівець деканату по роботі з студентами денної форми навчання: Хованець Галина Михайлівна
Е-mail: Galina.M.Khovanets@lpnu.ua

Фахівець деканату по роботі з студентами заочної форми навчання: Лозинська Галина Ярославівна
Е-mail: Galina.Y.Lozinska@lpnu.ua


deanery-img

Недостатньо лише отримати знання –
треба знайти їм застосування.
Недостатньо тільки бажати
– треба творити.
/Йоган Гете/

Деканат базової та повної вищої освіти – підрозділ Інституту для колегіального управління, оперативного вирішення завдань освітнього процесу, організаційної роботи зі студентами та науково-педагогічними працівниками. Тут студенти і викладачі можуть з 8-30 год. до 16 – 30 вносити свої пропозиції для покращення якості навчального процесу, отримати консультацію чи пораду.

Діяльність працівників деканату спрямована на створення в Інституті атмосфери ділової активності, корпоративної єдності, дисциплінованості та творчого підходу до навчальної і наукової діяльності.

Підготовка бакалаврів здійснюється за спеціальностями:

 • 071 – «Облік і оподаткування»
 • 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування»
 • 075 – «Маркетинг»
 • 122 – «Комп’ютерні науки»

За спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» випускники за освітнім рівнем «бакалавр» можуть здобувати повну вищу освіту та отримати диплом магістра, навчаючись за спеціалізацією «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг».

Освітню, методичну та наукову діяльність забезпечують три кафедри Інституту:

 • Кафедра фінансів, обліку і аналізу
  ( завідувач – к.е.н., доцент Гориславець П.А.)
 • Кафедра економіки і маркетингу
  (завідувач – к.е.н., доцент Лисяк Н.М.)
 • Кафедра інформаційних систем і технологій
  (завідувач – д.т.н., професор Теслюк В.М.)

Велику допомогу в організаційних питаннях, виявленні творчих здібностей студентів, формуванні у молоді моральних цінностей та активної громадянської позиції надають деканату студентські органи самоврядування – Студентська Колегія та Старостат.

Старости академічних груп 2017/2018 н.р.:

 • Група ФК-35 – Філь Олег Романович
 • Група ФК-36 – Андріїшин Ірина Степанівна
 • Група МК-33 – Чвартковська Вікторія Романівна
 • Група ОА-44 – Пошивак Ярослав Васильович
 • Група ФК-45 – Гац Христина Андріївна
 • Група ФК-46 – Дмитрах Юрій Андрійович
 • Група МК-43 – Батова Вікторія Ігорівна
 • Група КН-114 – Барнінець Діана Романівна
 • Група КН-223 – Майхер Орест Володимирович
 • Група КН-39 – Гирич Ольга Ігорівна
 • Група КН-490 – Кувичко Дмитро Юрійович
 • Група КН-491 – Матюкевич Мар'яна Олегівна
 • Група КНЕМ-11 – Демедюк Олег Павлович
 • Група КНЕМ-12 – Сухинова Карина Володимирівна
 • Група КЕМм -21 – Очич Ігор Русланович
 • Група КЕМс -21 – Галай Марія Назарівна

Студенти Інституту почувають себе невіддільною частиною багатотисячного загону студентства НУ «Львівська політехніка» і не лише здобувають фахові знання, але й активну участь приймають в освітніх, наукових, виховних заходах що організовуються в Університеті та Інституті. Вони є ініціаторами та організаторами тематичних вечорів, театралізованих свят, зустрічей з відомими людьми, фестивалів, молодіжних дискотек.

Щороку в Інституті проходить Міжвузівська студентська науково-технічна конференція, на якій студенти доповідають про свої наукові здобутки , результати творчих пошуків, тези доповідей публікуються у Збірнику науково-пошукових праць.

Впродовж багатьох років студенти ІППТ успішно навчаються у Технологічній літній школі партнерів вишу Bionic University.

Результатом активної участі студентів у науковій роботі за останні роки є призові місця на Всеукраїнських конкурсах та олімпіадах:

 • В Перун - друге місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді з дисципліни «Педагогіка» (2017).
 • Н. Боднар, Р. Мотрук, Т. Кушерський, С. Кулеша, М. Шеремет — третє місце на ІХ Всеукраїнському студентському кейс-змаганні з маркетингу «Rising Industrial Marketing Stars» (2016).
 • В. Крамарець — переможець конкурсу «Завтра.UA» (2014).
 • О. Гринишин — диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузі науки «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит» (2015).
 • Х. Грищук — диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузі науки «Туризм» (2015).
 • Портак Маркіян – І місце у Всеукраїнському конкурсі студентських робіт за галуззю знань «Екологія та екологічна безпека» (2014).

Наполегливі зусилля у навчанні, громадській та науковій роботі студентів Інституту неодноразово відзначались державними установами. Серед номінантів премії Львівської обласної державної адміністрації: Христина Васьо (2015р.), Роман Цудний, Олеся Чиж, Юлія Пірус (2017р.); Дипломом «Кращий студент Пустомитівського району - 2017» нагороджена Юлія Углєва – студентка 4 курсу спеціальності «Фінанси та кредит».

Студенти інституту, які навчаються за спеціальністю «Комп’ютерні науки», Є розробниками мобільних додатків для військовослужбовців – волонтер Армія SOS, Державного історико-культурного заповідника «Тустань». Вони неодноразово брали участь і перемагали в різноманітних хакатонах і конкурсах («ЕКО-Hackathon», «Bicycle Hackathon», «Золотий Байт» тощо).

Виховна та культурно-просвітницька робота є невід’ємною частиною навчального процесу ІППТ і спрямована на формування у студентів високих моральних і культурних якостей, активної громадянської позиції та патріотизму, відродження національно-культурних традицій українського народу, прагнення до здорового способу життя, здатності протистояти асоціальним явищам. З цією метою проводяться тематичні вечори, зустрічі з відомими людьми України, Шевченківські читання тощо.

Студенти інституту беруть активну участь у традиційних фес- тивалях «Осінь політехніки» та «Весна політехніки».

В інституті сформовані команди з футболу, волейболу, настільного тенісу та шахів. Студенти у складі збірних команд університету беруть участь у міжнародних, всеукраїнських та обласних універсіадах.

Гордістю нашого навчального закладу є випускники !

Сьогодні випускники ІППТ займають гідні позиції в провідних компаніях галузі ІТ, є засновниками багатьох фірм. Вони — свідомі громадяни своєї держави. Зокрема, це:

 • Олег Гасьошин – арт – директор компанії «ELEKS»
 • Ростислав Гулька – керівник фірми розробки комп’ютерних ігор «711 media development»
 • Мар’яна Кавин – директор ТОВ Західна консалтингова група»
 • Володимит Бервецький - тренер департаменту роботи з публікоюТОВ Західна консалтингова група»
 • Андрій Седлер – за участь у подіях на Майдані Гідності відзначений державною нагородою

Чимало випускників інституту працюють над дисертаційними роботами і поповнили професорсько-викладацький склад кафедр інституту — Зоряна Береза, Наталя Русина та Анна Бойценюк, а Ольга Грабельська, Ірина Фаринович, Лілія Гринаш, Ігор Кулиняк, Оксана Яцишин, Віталій Крупін, Юрій Злидник і Лозовицька Дарія, Курило Оксана захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Коледж інноваційних технологій

Директор коледжу: Батьковець Наталія Олегівна, к.е.н., доцент
Адреса: вул. Горбачевського, 18, 32-й н.к., кім. 401
Номер телефону: (032) 258-26-29
Е-mail: Nataliia.O.Batkovets@lpnu.ua

Фахівець деканату : Лозинська Галина Ярославівна
Е-mail: Galina.Y.Lozinska@lpnu.ua

deanery-img deanery-img

Коледж створений відповідно до Закону України «Про вищу освіту», з метою покращення підготовки фахівців з вищою освітою освітнього рівня молодший спеціаліст, а також проведення прикладних досліджень.

Основне завдання Коледжу - якісна підготовка і адаптація студентів до навчання на освітньо-професійних програмах підготовки бакалаврів, а потім спеціалістів чи магістрів, що повною мірою відповідає основним засадам ступеневої освіти.

Підготовку молодших спеціалістів здійснюється на базі базової загальної середньої освіти (9 класів). Сьогодні пропонується навчання за такими спеціальностями: “Маркетинг' (термін навчання 3 роки), «Комп’ютерні науки' (термін навчання 4 роки), “Облік і оподаткування' (термін навчання 3 роки), “Фінанси, банківська справа та страхування' (термін навчання 3 роки).

Сьогодні у Коледжі навчається понад 500 студентів на денній та заочній формах навчання. Згідно із Законом України “Про вищу освіту' випускники мають можливість продовжити навчання на освітньо-професійних програмах підготовки бакалаврів відповідних напрямів підготовки зі скороченим терміном навчання. За роки функціонування такою можливістю скористалися понад 90 % випускників. Кращі випускники, після закінчення навчання за освітньо-професійними програмами бакалавра, продовжують навчання у магістратурі.

Важливо, що заняття проводять досвідчені викладачі, серед яких професори, доценти, а також фахівці з державних та комерційних структур.

Кращі студенти, які опановують знання в галузі комп’ютерних та інформаційних технологій, мають можливість паралельно навчатися в Soft Serve University корпорації Soft Serve на міжнародних сертифікаційних програмах, що дозволяє, починаючи з рівня молодшого спеціаліста, здобувати не тільки фундаментальні академічні знання, але й знайомитися із сучасними інформаційними технологіями з можливістю подальшого працевлаштування. Кращі студенти старших курсів відвідують лекції, що проводять провідні фахівці комп’ютерної фірми “ELEKS', “GlobalLogic' та додаткові навчальні курси.

Студенти Коледжу є активними учасниками предметних олімпіад, наукових конференцій, колективів художньої самодіяльності, спортивних команд інституту, членами студентської колегії інституту, беруть участь у щорічному фестивалі “Весна політехніки'.

Результати навчання, рівень підготовки випускників дає можливість стверджувати про значний позитивний ефект залучення молоді до навчання у вищих навчальних закладах після закінчення 9 класу, починаючи з підготовки на рівні молодшого спеціаліста. Це дає змогу формувати нові концепції освіти і виховання відповідно до вимог Болонського процесу, реалізувати неперервність та ступеневість освіти. Студенти мають можливість, починаючи з рівня молодшого спеціаліста, оволодіти всіма засобами та навичками університетської освіти, а отже, адаптуватися до вищої школи (конспектування лекцій, написання рефератів, курсових робіт, робота в бібліотеці, перші наукові дослідження, проведення презентацій тощо).

Навчально-методичний відділ

Начальник навчально-методичного відділу: ст. викладач Самотій Наталія Степанівна
Адреса: вул. Горбачевського, 18, Корпус №32, кім. 202
Номер телефону: (032) 258-26-86
Е-mail: NMV.ippt@lpnu.ua, nataliia.s.samotii@lpnu.ua

Працівники відділу:

 • Заступник начальника НМВ: Чипак Анастасія Андріївна
workers
workers

Діяльність відділу спрямована на методичне і організаційне забезпечення навчального процесу, проведення ліцензування та акредитації спеціальностей інституту, організація обліку персонального складу та руху контингенту студентів.

Основні завдання та функції навчально-методичного відділу:

 • впровадження інноваційних методів організації навчального процесу, сучасних науково-теоретичних та практичних матеріалів і технологій навчання;
 • впровадження у навчальний процес методичних рекомендацій Вченої і Науково-методичної рад університету та інституту;
 • розробка разом з кафедрами навчальних планів ;
 • контроль за виконанням планів навчально-методичної роботи кафедр;
 • планування та розрахунок обсягів навчального навантаження науково-педагогічних працівників інституту;
 • формування графіків навчального процесу та контроль за їх дотриманням;
 • планування підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників інституту та контроль за його дотриманням;
 • методичне і організаційне забезпечення проведення ліцензування та акредитації спеціальностей інституту;
 • організація проведення контролю залишкових знань студентів;
 • організація обліку персонального складу та руху контингенту студентів;
 • супровід ЄДЕБО по студентському складу;
 • організація забезпечення студентів та випускників академічними документами (студентськими квитками, індивідуальними навчальними планами студентів, бланками залікових книжок, документами про вищу освіту, додатками до дипломів європейського зразка);
 • формування звітної документації по студентському складу.

Науково-дослідний сектор "Центр моделювання розвитку урбанізованих систем"

Керівник: д-р техн. наук, проф. Габрель Микола Михайлович
Адреса: вул. Горбачевського, 18, Корпус №32, кім. 409
Номер телефону: (032) 237-71-29
Е-mail: h_oleh@ukr.net

Центр моделювання розвитку урбанізованих систем, створений у 1999р. Діяльність центру зосереджена у трьох напрямах:

 • Науковий: сфера досліджень – просторова організація та соціально-економічний розвиток міст та територій. За результатами наукових досліджень Інституту опубліковано понад 40 статей у фахових і закордонних виданнях, захищено кандидатську дисертацію.
 • Навчальний: організовано роботу базових курсів та курсів підвищення кваліфікації оцінювачів за напрямами «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, немайнових прав та нематеріальних активів, утому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності». Проект реалізується спільно з Фондом державного майна України. За звітний період підготовлено близько 270 оцінювачів та пройшли підвищення кваліфікації понад 850 осіб. Випускники отримують кваліфікаційні свідоцтва Фонду державного майна України та інституту.
 • Практична діяльність: в центрі працюють три сертифіковані оцінювачі, що здійснюють роботи з оцінки об’єктів державної та комунальної форми власності. Практична діяльність спеціалістів центру дає змогу проходити стажування випускників базових курсів оцінки майна.

Навчально-наукова та практична діяльність центру дає змогу активно впроваджувати результати досліджень в навчальний процес Інституту з метою здобуття студентами теоретичних знань та практичних навичок, які допоможуть їм приймати самостійні рішення щодо наукових досліджень, оцінки стану територіальних суспільних систем та обґрунтування пропозицій з організацій та розвитку конкретних територій.

Філія у місті Дрогобич

Директор філії: Гавран Володимир Ярославович, к.е.н., доцент
Заступник директора філії: Щербан Тарас Йосипович
Інспектор деканату: Квик Іван Степанович
Адреса: 82100, м. Дрогобич, вул. С.Стрільців, 2
Номер телефону: (03244) 337-35, 213 43
Е-mail: Volodymyr.Y.Gavran@lpnu.ua

Здобутки наших студентів:

 • Стахнів Марія - 3 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт
 • Гембарська Марія-Ірина - стипендія Львівської облдержадміністрації та обласної ради
 • Марків Марта - відзнака Дрогобицької міської ради
 • Лахман Олег - переможець пісенного конкурсу м. Дрогобича

Переможці і призери студентських наукових конференцій.

Переможці конкурсу рекламних роликів ІППТ.

Переможці і призери численних спортивних змагань з мініфутболу.

Навчально-наукова бібліотека

Завідувач бібліотеки: Печериця Яна Богданівна
Адреса: вул. Горбачевського, 18, кім. 108, 110
Номер телефону: (032) 258-26-84
Е-mail: Juanna.B.Pecherytsay@lpnu.ua

Бібліотекар: Пиць Мирослава Богданівна

Науково-технічна бібліотека є структурним підрозділом Інституту підприємництва та перспективних технологій, що забезпечує бібліотечно-інформаційні, навчальні та культурно-просвітницькі потреби навчально-виховного процесу.

Книжковий фонд бібліотеки інституту складає понад 25 тисяч книг, із яких значна частина – навчальні підручники та посібники , видані інститутом підприємництва та перспективних технологій.

У бібліотеці організована постійна виставка видань навчально-методичної літератури професорсько-викладацького складу інституту. Бібліотека діє як просвітницький підрозділ, відгукуючись на видатні події і знаменні дати, є учасником різноманітних наукових та культурних заходів.

Усі досягнення – це результат спільної роботи і взаєморозуміння колективу інституту, спрямованих на виховання молодого покоління.

ВИТЯГ З ПРАВИЛ

користування науково-технічною бібліотекою ІППТ НУ “Львівська політехніка'

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Правила користування науково-технічною бібліотекою розроблені відповідно до Закону України 32 /95-ВР “Про бібліотеки і бібліотечну справу', затвердженого 27 січня 1995 р., та Типового положення про бібліотеку вищого навчального закладу освіти України, затвердженого наказом Міністерства освіти України №155 від 30.04.98 р., Науково-технічна бібліотека є структурним підрозділом інституту і забезпечує навчальний процес, науково-педагогічну діяльність, виховну й культурно-просвітницьку роботу працівників і студентів ІППТ друкованими виданнями та іншими носіями інформації, що складають фонд бібліотеки. Науково-технічна бібліотека забезпечує читачів основними бібліотечно-бібліографічними послугами відповідно до основних завдань своєї діяльності

ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ

Право користування науково- технічною бібліотекою ІППТ надається:

 • студентам інституту різних освітньо-кваліфікаційних рівнів та форм навчання;
 • професорсько-викладацькому складу та іншим працівникам Інституту, які працюють в інституті на постійному місці роботи;
 • професорсько-викладацький склад, що працює в інституті за сумісництвом має право користуватися фондами НТБ виключно в читальному залі.

Для цієї категорії викладачів бібліотека може видавати літературу на читацький формуляр матеріально-відповідальної особи кафедри (інспектора кафедри).

Користувачі мають право одержувати книги, інші документи з бібліотечних фондів відповідно до цих Правил, отримувати довідково-інформаційні, бібліографічні та інші послуги.

Для запису в бібліотеку користувачі подають паспорт і документ, що засвідчує їх відношення до кола осіб, що перелічені вище (службове посвідчення, студентський квиток, залікову книжку ).

Запис студентів 1-х курсів проводиться на підставі списків-наказів про зарахування. Записуючись до бібліотеки, читач повинен ознайомитися із Правилами користування науково-технічною бібліотекою ІППТ і підтвердити зобов'язання про їх виконання своїм підписом на читацькому формулярі.

Документом, що дає право користуватися фондами бібліотеки студентам, є студентський квиток або залікова книжка.

Документом, що дає право користуватись фондами бібліотеки працівникам , є посвідчення, що засвідчує особу і її відношення до ІППТ.

Читацький формуляр є документом, що засвідчує дату і факт видачі читачеві чи прийняття від нього книг, інших документів. Користувачі й працівники бібліотеки зобов'язані розписатися у читацьких формулярах за кожний отриманий або зданий примірник.

РОБОТА АБОНЕМЕНТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ І ОБОВ'ЯЗКИ ЧИТАЧІВ

Правом отримувати літературу додому користуються читачі, які не мають читацької заборгованості.

Кількість і терміни видачі літератури додому:

 • професорсько-викладацький склад, наукові працівники – до 6 примірників на термін - один семестр;
 • студентам ІППТ денної форми навчання до 5 примірників на місяць. При цьому право на повний комплект навчальної літератури з усіх дисциплін( що відповідає навчальному плану ) має староста групи – на семестр, для інших студентів планується певна кількість примірників на групу.
 • студентам заочної форми навчання 4 примірника на 1 місяць. При цьому, повний комплект навчальної літератури з усіх дисциплін видається старості групи на користування протягом семестру.

Читач має право продовжити термін користування літературою, якщо на неї нема попиту, але обов'язково її перереєструвавши терміном до 1 місяця.

Енциклопедії та інші довідкові видання, рідкісні книги, поодинокі примірники наукових видань, журнали видаються тільки для роботи в читальному залі.

Користувачі зобов'язані:

 • дотримуватися Правил користування науково-технічною бібліотекою ІППТ;
 • вчасно повертати отримані в бібліотеці книги, інші документи, не виносити їх без відповідного оформлення із приміщення бібліотеки;
 • не виривати і не загинати сторінок, не робити на них позначок;
 • коректно ставитися до інших читачів та до бібліотечних працівників.

На початку кожного навчального року читач повинен перереєструватися.

Студенти на час літніх канікул зобов'язані повернути всі отримані ними книги та навчально-методичні матеріали. Користувачі, які заподіяли шкоду бібліотечному фонду, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

У випадку втрати (пошкодження) або розкрадання книг, інших документів, читачі зобов'язані в найкоротшій термін ліквідувати свою заборгованість шляхом представлення в бібліотеку:

 • ідентичного видання (назва, вихідні дані, ціна збігаються);
 • більш нового перевидання на заміну видань, які є в бібліотеці в обмеженій кількості та користуються підвищеним попитом;
 • ідентичних видань або їх ксерокопій, опрацьованих у вигляді книг, на заміну видань, які є в бібліотеці в 1-2 примірниках і користуються читацьким попитом, видання, яке визнане бібліотекою рівноцінним і необхідним.

До повного розрахунку з бібліотекою читачі позбавляються права користуватися її послугами. В разі порушення Правил користування науково-технічною бібліотекою читачі можуть бути позбавлені права користуватися бібліотекою на деякий час.

Вибуваючи з інституту (бібліотеки), користувачі зобов'язані повернути літературу, що за ними рахується. Бухгалтерія інституту робить остаточний розрахунок із працівником, що звільняється, тільки після письмового підтвердження бібліотекою про відсутність заборгованості.

Після закінчення навчання, студенти ІППТ отримують диплом тільки після повного розрахунку з бібліотекою, про що ставиться відмітка в обхідному листку.

Періодичні видання:

Фінанси України www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive

Економіка і прогнозування www.eip.org.ua

Економіка України www.economukraine.com.ua

Статистика України Ntkstat.com.ua

Регіональна економіка www.irr.org.ua/pe/

Економіка, фінанси, право www.nbuv.gov.ua/Soc_Gum/Efp/intex.php

Бюджетна бухгалтерія www.factor.ua

Страхова справа Forinsurer.com/sprava

Бухгалтерський облік і аудит www.nbuv.gov.ua/prtal/Soc_Gum/boia

Маркетинг в Україні www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/mvu/intex.php

Маркетинг и реклама www.mr.com.ua/

Фінансовий контроль www.dkrs.gov.ua

Все про бухгалтерський облік www.vodi.com.ua

Баланс. Бюджет www.balance.ua

Урядовий кур'єр www.ukurier.gov.ua

Проблеми економіки red.poe@mail.ru

Бізнес Інформ biz_inf@ukr.net

Актуальні проблеми економіки eco@nam.kiev.ua

Chip. Go Digital DVD www.chip.ua/zhurnal-chip

Видання доступні в читальному залі НТБ НУ "Львівська політехніка" (110 ауд.): http://library.lp.edu.ua/

Контакти

Адреса: 79044, м. Львів, вул. Горбачевського, 18, 32-й н.к.
Телефон: (032) 258-20-27б (032) 297-07-55
E-mail: IPPT.dept@lpnu.ua, dir.ippt@gmail.com

Ми на карті: